Bản đồ ATM Bitcoin

Click vào từng quốc gia để xem bản đồ chi tiết

United States (4077 địa chỉ) Argentina (11 địa chỉ) Costa Rica (2 địa chỉ)
Canada (720 địa chỉ) Singapore (9 địa chỉ) Ghana (2 địa chỉ)
United Kingdom (287 địa chỉ) Ireland (9 địa chỉ) Guam (2 địa chỉ)
Austria (195 địa chỉ) Malaysia (9 địa chỉ) Aruba (2 địa chỉ)
Spain (84 địa chỉ) Turkey (9 địa chỉ) Saudi Arabia (2 địa chỉ)
Switzerland (76 địa chỉ) Portugal (9 địa chỉ) New Zealand (2 địa chỉ)
Czech Republic (70 địa chỉ) South Africa (7 địa chỉ) South Korea (1 địa chỉ)
Russian Federation (62 địa chỉ) VietNam (7 địa chỉ) Uganda (1 địa chỉ)
Italy (60 địa chỉ) Serbia (6 địa chỉ) Anguilla (1 địa chỉ)
Greece (59 địa chỉ) Thailand (6 địa chỉ) San Marino (1 địa chỉ)
Colombia (57 địa chỉ) Taiwan (6 địa chỉ) Saint Kitts and Nevis (1 địa chỉ)
Poland (53 địa chỉ) Venezuela (6 địa chỉ) Norway (1 địa chỉ)
Hong Kong (42 địa chỉ) Croatia (6 địa chỉ) Mongolia (1 địa chỉ)
Slovakia (40 địa chỉ) Estonia (6 địa chỉ) Latvia (1 địa chỉ)
Germany (39 địa chỉ) Israel (5 địa chỉ) Kenya (1 địa chỉ)
Romania (39 địa chỉ) Bulgaria (5 địa chỉ) India (1 địa chỉ)
Netherlands (28 địa chỉ) Malta (4 địa chỉ) Guatemala (1 địa chỉ)
Australia (27 địa chỉ) Ecuador (3 địa chỉ) Djibouti (1 địa chỉ)
Hungary (21 địa chỉ) Chile (3 địa chỉ) Brazil (1 địa chỉ)
Ukraine (16 địa chỉ) Peru (3 địa chỉ) Botswana (1 địa chỉ)
Georgia (14 địa chỉ) Kazakhstan (3 địa chỉ) Bosnia and Herzegovina (1 địa chỉ)
Slovenia (14 địa chỉ) Kosovo (3 địa chỉ) Barbados (1 địa chỉ)
Belgium (13 địa chỉ) France (3 địa chỉ) Bahrain (1 địa chỉ)
Dominican Republic (13 địa chỉ) Japan (2 địa chỉ) Bahamas (1 địa chỉ)
Panama (12 địa chỉ) Denmark (2 địa chỉ) Zimbabwe (1 địa chỉ)
Finland (12 địa chỉ) Liechtenstein (2 địa chỉ) Philippines (2 địa chỉ)
Mexico (11 địa chỉ)